دیشب یادت کردم.. تجریش.. خیابان ملکی.. اطراف لمیز یه سری جوون سیگار می کشیدند.. بالاتر از کافه ها کوباکی مرغ سوخاری میداد.. توی کوچه مردم توی صف نونوایی بودند و چند نفر مشغول خرید لوازم التحریر از اشل.. کمی بالاتر مسجد گیاهی، مجلس روضه به پا بود، جوونا داشتند سینه می …