گوگل مپ را باز می کنم و خیره به صفحه گوشی دور تا دور شهر را می گردم و به جاهایی که علامت زده ام خیره می‌شوم، به خودم می‌آیم می بینم یک ساعتی می شود روی گوگل مپ دارم بالا و پایین می‌کنم. نا امید و بی حال دنبال …