دیشب به محمد گفتم که چیزی تو قلبم فرو رفته که اگه درش بیارم دردش بیشتره.. هر روزی که میگذره دارم بهتر می فهمم و یاد میگیرم که عشق چه شکلیه. که ارزش من چقدره براش و ارزش اون چقدره برام.. دوست دارم این حرف ها یادم بمونه امشب. مثل …

پلی لیست «while my stomach churns» را پخش می کنم« تو روز میشوی هر شبو صبح میشوی هر روزتو خواب راحتی داریخیال بافیت بد نیستخیال كن كه خواهی رفتهمین كه رفتی و مُردمتلاش كن كه برگردیو در كمال خونسردیمرا به خاک بسپاری» من از سال‌های دور، همان سال های دبیرستان …